PRŮHLEDNÁ EPOXIDOVÁ PRYSKYŘICE

Barvy průhledné do křišťálové pryskyřice 30 ml

Skladem
Cena vč. DPH:
od 112,00 Kč/ks
 

Nyní, po dlouhém testování, jsme postupně přešli na nové receptury. Barvy jsou jasnější a naprosto průhledné - nekalí pryskyřici. Ovšem POZOR! PŘED POUŽITÍM NUTNO DOBŘE PROTŘEPAT!!

Barvy jsou velmi koncentrované a do 100 g pryskyřice stačí jen několik kapek. Aplikací těchto barev se pryskyřice obarví, ale zůstane transparentní. Pokud bychom chtěli barvu neprůhlednou, musíme použít zároveň barvu bílou. 

Nedokonalým promícháním barev lze dosáhnout zajímavých efektů. Vždy je ale nutno nejprve barvu rozmíchat v trošce pryskyřice.

Balení 30 ml, stačí k obarvení několika kg pryskyřice.

Obrázek k výrobku 2063 - Barvy průhledné do křišťálové pryskyřice 30 ml
Klikni pro zobrazení většího obrázku

Barva bílá a černá do křišťálové pryskyřice 30 ml...

Skladem
Cena vč. DPH:
od 112,00 Kč/ks
 

Bílá barva se používá jako kombinace s průhlednými barvami. Vznikne tak barva neprůhledná. Balení 10 ml. 

Nedokonalým promícháním barev lze dosáhnout zajímavých efektů.

Obrázek k výrobku 2063 - Barvy průhledné do křišťálové pryskyřice 30 ml
Klikni pro zobrazení většího obrázku

Křišťálová pryskyřice TIFFANY KLASIK

Skladem
 

Čirá dvousložková epoxidová pryskyřice - materiál pro výrobu stolů, nábytku, šperků, ozdob, přívěšků, náramků a průhledných dekorativních předmětů. Je velmi kvalitní a námi odzkoušená. Má vynikající vlastnosti a mísí se v poměru 3 : 1. Sada obsahuje 750 g pryskyřice, 250 g tvrdidla. Baleno v plastových lahvích s bezpečnostním uzávěrem.

Po vytvrdnutí imituje skleněný povrch s vynikající průhledností a vysokým leskem. Dobře se čistí a leští. Po vytvrdnutí je velmi odolná a tvrdá (pokud není vystavena teplu),
Lze ji tónovat barvami a pryskyřičnými tónovači. Nesmršťuje se a je bez zápachu.

Pro více info klikněte na DETAIL

Mísící poměr – složky A:B = 3:1

Doba zpracování – při 25 °C 40 minut (100g)

Doba vytvrdnutí – při 25 °C 8 – 10 hodin, při 55 °C 1,5 – 2 hodiny

POSTUP PŘÍPRAVY:

Ve vhodné nádobě smíchejte pryskyřici (A) s tvrdidlem (B) v mísícím poměru 3:1 a pečlivě promíchejte. Míchejte pomalu, aby se netvořily bubliny. V této fázi můžete přibarvit. Poté směs nalijte do připravených, čistých a suchých forem. Pokud nezalíváte sušené rostliny a předměty obsahující uzavřený vzduch, můžete po 3 - 4 hodinách vše zahřát do teploty 50°C (např. na rdiátoru), čímž dobu tuhnutí urychlíte. Nicméně, pokud to není nezbytně nutné, tento postup nedoporučujeme.

UPOZORNĚNÍ:

Při práci je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy, nosit ochranné rukavice, ochranný oděv a brýle. Pracovní místo dostatečně větrat. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima.

Standardní věty o nebezpečnosti:

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

H319 - Způsobuje vážné podráždění oči
H315 - Dráždí kůži a způsobuje poleptání
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů
P264 Po manipulaci důkladně omyjte
P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličej, štít
P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
P333+313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENI OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny  a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P337+313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P301+330+313  PŘI POŽITÍ. Vypláchněte ústa. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P391: Uniklý produkt seberte
P501: Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými právními předpisy pro třídění odpadu resp. zbytkovými obaly.
Práce s dětmi pouze pod dohledem dospělé osoby.
Skladujte na suchém a chladném místě. V neprodyšně uzavřené nádobě při teplotě 25 °C. Po použití hned uzavřete, aby nedošlo k ovlivnění kvality výrobku.
Uchovávejte v uzavřeném prostoru a mimo dosah dětí.
Po otevření spotřebujte nejlépe do 6 měsíců.

Obrázek k výrobku 2061 - Křišťálová pryskyřice TIFFANY KLASIK
Klikni pro zobrazení většího obrázku

Křišťálová pryskyřice TIFFANY ZATÉKAVÁ

Skladem
 

Čirá dvousložková epoxidová pryskyřice - materiál pro výrobu nábytku, stolů, ale i šperků, ozdob, průhledných dekorativních předmětů. Je velmi kvalitní a námi odzkoušená. Má vynikající vlastnosti a mísí se v poměru 3 : 1. Sada obsahuje 3 díly pryskyřice, a 1 díl tvrdidla. Baleno v plastových lahvích s bezpečnostním uzávěrem.
Po vytvrdnutí imituje skleněný povrch s vynikající průhledností a vysokým leskem. Dobře se čistí a leští. Po vytvrdnutí je velmi odolná a tvrdá (pokud není vystavena teplu a oděru). Oproti pryskyřici "Klasik" má lepší zatékavos a menší sklon ke tvorbě bublin, na druhé straně má nepatrně větší smrštivost a menší tvrdost.
Lze ji tónovat barvami a pryskyřičnými tónovači. Nesmršťuje se a je bez zápachu.

Mísící poměr – složky A:B = 3:1

Doba zpracování – při 25 °C 40 minut (100g)

Doba vytvrdnutí – při 25 °C 8 – 10 hodin, při 55 °C 1,5 – 2 hodiny

POSTUP PŘÍPRAVY:

Ve vhodné nádobě smíchejte pryskyřici (A) s tvrdidlem (B) v mísícím poměru 3:1 a pečlivě promíchejte. Míchejte pomalu, aby se netvořily bubliny. V této fázi můžete přibarvit. Poté směs nalijte do připravených, čistých a suchých forem. Pokud nezalíváte sušené rostliny a předměty obsahující uzavřený vzduch, můžete po 3 - 4 hodinách vše zahřát do teploty 50°C (např. na rdiátoru), čímž dobu tuhnutí urychlíte. Nicméně, pokud to není nezbytně nutné, tento postup nedoporučujeme.

UPOZORNĚNÍ:

Při práci je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy, nosit ochranné rukavice, ochranný oděv a brýle. Pracovní místo dostatečně větrat a chránit před ohněm.

Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima.

Standardní věty o nebezpečnosti:

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí
H315 - Dráždí kůži a způsobuje poleptání

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů
P264 Po manipulaci důkladně omyjte
P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličej, štít
P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
P333+313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENI OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny  a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování
P337+313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P301+330+313  PŘI POŽITÍ. Vypláchněte ústa. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P391: Uniklý produkt seberte
P501: Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými právními předpisy pro třídění odpadu resp. zbytkovými obaly.
Práce s dětmi pouze pod dohledem dospělé osoby.
Skladujte na suchém a chladném místě. Nevystavujte slunečnímu záření, vysokým teplotám a vlhkosti. V neprodyšně uzavřené nádobě při teplotě 25 °C. Po použití hned uzavřete, aby nedošlo k ovlivnění kvality výrobku.
Uchovávejte v uzavřeném prostoru a mimo dosah dětí.
Po otevření spotřebujte nejlépe do 6 měsíců.

Obrázek k výrobku 2061 - Křišťálová pryskyřice TIFFANY KLASIK
Klikni pro zobrazení většího obrázku

Vyhledávání

Kontakt

ing. Jaroslav Šabatka
Schodová 4
78501 Šternberk

tel. 608 984 707
e-mail: tvoreni@tvoreni.top

IČ: 12081060

Osobní návštěvy jsou možné pouze po předchozí telefonické domluvě!
Pracovní doba: Po - Čt od 8.00 - 16.00 hod., Pá 8.00 - 15.00 hod.

Internet: www.hobbyobchod.eu

Naše další projekty: 
www.tvoreni.top
www.kreativni-tvoreni.info

Počet položek

401
položek
395
skladem

Datum poslední aktualizace

10.04.2024 22:35
Valid XHTML 1.1
Tvorba webových stránek – AiVision, s.r.o. | Eshop řešení AiShop