Křišťálová pryskyřice TIFFANY ZATÉKAVÁ

Obrázek k výrobku 2061 - Křišťálová pryskyřice TIFFANY KLASIK
Obrázek k výrobku 2061 - Křišťálová pryskyřice TIFFANY KLASIK
Obrázek k výrobku 2061 - Křišťálová pryskyřice TIFFANY KLASIK
Obrázek k výrobku 2061 - Křišťálová pryskyřice TIFFANY KLASIK
Obrázek k výrobku 2061 - Křišťálová pryskyřice TIFFANY KLASIK
Obrázek k výrobku 2061 - Křišťálová pryskyřice TIFFANY KLASIK
Obrázek k výrobku 2061 - Křišťálová pryskyřice TIFFANY KLASIK
Skladem
8465: 
650,00 Kč/ks
Skladem
8465: 
3 875,00 Kč/ks
Skladem
8465: 
11 800,00 Kč/ks
Skladem

Čirá dvousložková epoxidová pryskyřice - materiál pro výrobu nábytku, stolů, ale i šperků, ozdob, průhledných dekorativních předmětů. Je velmi kvalitní a námi odzkoušená. Má vynikající vlastnosti a mísí se v poměru 3 : 1. Sada obsahuje 3 díly pryskyřice, a 1 díl tvrdidla. Baleno v plastových lahvích s bezpečnostním uzávěrem.
Po vytvrdnutí imituje skleněný povrch s vynikající průhledností a vysokým leskem. Dobře se čistí a leští. Po vytvrdnutí je velmi odolná a tvrdá (pokud není vystavena teplu a oděru). Oproti pryskyřici "Klasik" má lepší zatékavos a menší sklon ke tvorbě bublin, na druhé straně má nepatrně větší smrštivost a menší tvrdost.
Lze ji tónovat barvami a pryskyřičnými tónovači. Nesmršťuje se a je bez zápachu.

Mísící poměr – složky A:B = 3:1

Doba zpracování – při 25 °C 40 minut (100g)

Doba vytvrdnutí – při 25 °C 8 – 10 hodin, při 55 °C 1,5 – 2 hodiny

POSTUP PŘÍPRAVY:

Ve vhodné nádobě smíchejte pryskyřici (A) s tvrdidlem (B) v mísícím poměru 3:1 a pečlivě promíchejte. Míchejte pomalu, aby se netvořily bubliny. V této fázi můžete přibarvit. Poté směs nalijte do připravených, čistých a suchých forem. Pokud nezalíváte sušené rostliny a předměty obsahující uzavřený vzduch, můžete po 3 - 4 hodinách vše zahřát do teploty 50°C (např. na rdiátoru), čímž dobu tuhnutí urychlíte. Nicméně, pokud to není nezbytně nutné, tento postup nedoporučujeme.

UPOZORNĚNÍ:

Při práci je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy, nosit ochranné rukavice, ochranný oděv a brýle. Pracovní místo dostatečně větrat a chránit před ohněm.

Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima.

Standardní věty o nebezpečnosti:

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí
H315 - Dráždí kůži a způsobuje poleptání

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů
P264 Po manipulaci důkladně omyjte
P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličej, štít
P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
P333+313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENI OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny  a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování
P337+313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P301+330+313  PŘI POŽITÍ. Vypláchněte ústa. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P391: Uniklý produkt seberte
P501: Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými právními předpisy pro třídění odpadu resp. zbytkovými obaly.
Práce s dětmi pouze pod dohledem dospělé osoby.
Skladujte na suchém a chladném místě. Nevystavujte slunečnímu záření, vysokým teplotám a vlhkosti. V neprodyšně uzavřené nádobě při teplotě 25 °C. Po použití hned uzavřete, aby nedošlo k ovlivnění kvality výrobku.
Uchovávejte v uzavřeném prostoru a mimo dosah dětí.
Po otevření spotřebujte nejlépe do 6 měsíců.

Vyhledávání

Kontakt

ing. Jaroslav Šabatka
Schodová 4
78501 Šternberk

tel. 608 984 707
e-mail: tvoreni@tvoreni.top

IČ: 12081060

Osobní návštěvy jsou možné pouze po předchozí telefonické domluvě!
Pracovní doba: Po - Čt od 8.00 - 16.00 hod., Pá 8.00 - 15.00 hod.

Internet: www.hobbyobchod.eu

Naše další projekty: 
www.tvoreni.top
www.kreativni-tvoreni.info

Počet položek

401
položek
395
skladem

Datum poslední aktualizace

19.11.2022 08:27
Valid XHTML 1.1
Tvorba webových stránek – AiVision, s.r.o. | Eshop řešení AiShop